Regulamin Sklepu Internetowego MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O.

§1
Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy Molecular Project SP. Z O.O. dostępny jest pod adresem http://sklep.molecularproject.pl/ i prowadzony jest przez Molecular Project SP. Z O.O. z siedziba w Sosnowcu 41-200 przy ul. Sienkiewicz 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703793, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice wschód w Katowicach, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6443532041 , REGON: 368736902

 

§2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Molecular Project – Molecular Project SP. Z O.O. z siedziba w Sosnowcu (41-200) przy ul. Sienkiewicza 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703793, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice wschód w Katowicach, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6443532041 , REGON: 368736902
 2. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Molecular Project SP. Z O.O. dostępny jest pod adresem http://sklep.molecularproject.pl/ i prowadzony jest przez Molecular Project SP. Z O.O. ;
 3. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego ;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsumenta jeżeli spełnia przesłanki określone w §2 pkt 5 Regulaminu;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Molecular Project SP. Z O.O. Umowę na zakup produktu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems SA Molecular Project SP. Z O.O. za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem konsultanta Centrum Obsługi Klienta;
 8. Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Molecular Project SP. Z O.O. lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują, będący w ofercie Sklepu Internetowego;
 9. Towar - produkt dostarczany fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres;
 10. Dowód zakupu – faktura VAT, potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;
 11. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna Molecular Project SP. Z O.O. ;
 12. Reklamacje - jednostka organizacyjna Molecular Project SP. Z O.O. zajmująca się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zamówionych produktów;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1)

 

 

§3
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Molecular Project SP. Z O.O.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
  • sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;
  • sąd właściwy dla siedziby Molecular Project SP. Z O.O. – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

 

 

§4
Rejestracja Klienta

 1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta, w którym podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • e-mail
  • adres zamieszkania
  • telefon kontaktowy
 3. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia.
 4. Konto może zostać usunięte przez opcję Usuń Konto dostępną na koncie Klienta lub poprzez wniosek złożony na stronie http://sklep.molecularproject.pl/ .
 5. Molecular Project SP. Z O.O. zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku gdy upłynęło 36 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do założonego konta.
 6. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni.
 7. Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
 8. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 9. Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.

 

 

§5
Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez Molecular Project SP. Z O.O. okresowe działania promocyjne.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
  • przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta w tym przypadku zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto Sprzedającego;
  • płatność za pobraniem;
  • płatność za pośrednictwem platformy świadczącej natychmiastowe płatności on-line Przelewy24,
  • internetowa płatność kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 4. Molecular Project SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Molecular Project SP. Z O.O.
 6. W przypadku nadpłaty lub niedopłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.
 7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
 8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu w formie pisemnej na adres: Zespół Reklamacji Molecular Project SP. Z O.O. 41-200 Sosnowiec przy ul. Sienkiewicza 7 lub na adres e-mail: biuro@molecularproject.pl

 

 

§6
Realizacja złożonych zamówień

 1. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  • adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  • adres do doręczeń
  • numer NIP
  • e-mail
  • telefon kontaktowy
 2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu.

 

 

§7
Dostawa zamówień i koszty przesyłki

 1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
 3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
 4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie zawartości lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić Dział Reklamacji Molecular Project SP. Z O.O.
 5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu przed wysłaniem Produktu
 6. Sklep zastrzega sobie prawo analizy marketingowej wprowadzenia danego produktu na rynek po uprzednim zbadaniu zainteresowania konsumenta na dany produkt.

 

 

§8
Czas realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zarejestrowania wpłaty dokonanej przez Klienta. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 5. Usługi elektroniczne zamówione przez Klienta dostarczane są w terminie i w formie określonej w Sklepie Internetowym.

 

 

§9
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:
  • jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;
  • w przypadku Klienta będącego Konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres: Molecular Project SP. Z O.O. 41-200 Sosnowiec przy ul. Sienkiewicza 7
 2. Zasady zwroty Produktu w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem:
  • Zwrot odbywa się na koszt Klienta będącego Konsumentem i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony;
  • Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru;
  • Klient zobowiązany jest do poinformowania Molecular Project SP. Z O.O. o decyzji związanej ze zwrotem. W tym celu należy przesłać wypełniony formularz zwrotu pisemnie na adres – Molecular Project SP. Z O.O. 41-200 Sosnowiec przy ul. Sienkiewicza 7 lub na adres e-mail: biuro@molecularproject.pl;
  • Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
 3. W przypadku, gdy Klient nie posiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu, Molecular Project SP. Z O.O. zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu Molecular Project SP. Z O.O. poinformuje Klienta na jego prośbę.
 4. Molecular Project SP. Z O.O. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  • w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;
  • w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.
 5. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§10
Gwarancja na zamówione Produkty

 1. Molecular Project SP. Z O.O. udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest:
  • na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo
  • na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
 3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w § 11 Regulaminu.

 

 

§11
Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  • e-mailem na adres: biuro@molecularproject.pl;
  • listownie na adres: Molecular Project SP. Z O.O. 41-200 Sosnowiec ul. Sienkiewicza 7 z dopiskiem „Zespół Reklamacji”
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z przypisanym numerem jest wysyłany na podany adres e-mail.
 3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  • nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  • tytuł lub przedmiot reklamacji;
  • dokument potwierdzający zakup reklamowanego produktu/usługi (nr zamówienia lub nr faktury VAT); uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
  • w przypadku zwrotu wpłaty przesłanie wypełnionego, podpisanego formularza zwrotu;
  • kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
  • podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.
 4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zespół Reklamacji informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 9. W przypadku nieustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;
  2. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);
  3. uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;
  4. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 11. Gwarancji nie podlegają:
  • poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;
  • przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
  • wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
  • Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

 

 

§12
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec, KRS: 0000703793 , NIP: 6443532041 , REGON: 368736902 zwany dalej Administratorem
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: . MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec lub email: biuro@molecularproject.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  • na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu i sprzedaży produktów w sklepie internetowym.
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta i zostały podane dobrowolnie.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w RODO i Ustawie o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i w celu realizacji dodatkowych jego funkcjonalności.
 7. Molecular Project SP. Z O.O. powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów następującym podmiotom:
  • TSoft.pl Przemysław Oleksy, Wierzbowa 38, 42-425 Kostkowice, obsługa w zakresie obsługi technicznej Sklepu Internetowego
  • Zbigniew KIRYK KIRYK.PL, 41-200 Sosnowiec, plac Gen Józefa Hallera, obsługa monitoringu, program magazynowy
  • Biuro Rachunkowe Dwójka Ewa Walichniewicz, Francuska 35-37, 40-027, Katowice
  • Poczta Polska, 41-103 Siemianowice Śląskie, Kościelna 28
  • Allegro.pl sp. z o.o. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzkiej 182
  • InPost S.A., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B
  • DPD Strefa Paczki Sp. z o.o., 02-274 Warszawia, ul. Mineralna 15
  • UPS Polska Sp. z.o.o., 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3

 

 

§13
Zmiany Regulaminu

 1. Molecular Project SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklep.certum.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

§14
Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Wszystkie zdjęcia i opisy umieszczone na stronie są własnością firmy Molecular Project SP. Z O.O. i zastrzeżone są prawem autorskim. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.
 3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 4. 4) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05-10-2018r.