Polityka Ochrony

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż firma MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. ul. Sienkiewicza 7, 41-200 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, NIP, numer konta.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec, KRS: 0000703793 , NIP: 6443532041 , REGON: 368736902
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: . MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec lub email: biuro@molecularproject.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec lub email: biuro@molecularproject.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu i sprzedaży suplementów diety. MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. informuje że czasami możemy udostępniać lub przekazywać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom. Przekazanie może się odbywać wyłącznie po zawarciu przez nas umowy z innym podmiotem. Nie udostępniamy ani też nie przekazujemy Twoich Danych Osobowych, jeśli tego nie chcesz. Dane przekazujemy lub udostępniamy tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę albo jeżeli zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa.
 6. Jeżeli przekazanie Twoich danych jest niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, przekazujemy Twoje Dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą.
 7. Do realizacji płatności za wykonaną usługę, przekazujemy niezbędne dane płatnicze do wybranego dostawcy usług płatniczych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O.
 8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie w celu dostarczania klientom MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów. Dane osobowe są przetwarzane także w związku z usprawiedliwionym interesem prawnym tj.:
  • marketingiem,
  • tworzeniem zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne,
  • archiwizacją.
 9. Administrator również przetwarza Państwa dane osobowe także w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 11. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:biuro@molecularproject.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: MOLECULAR PROJECT SP. Z O.O. ul. Sienkiewicza 7, 41-200 Sosnowiec.
 12. Informujemy również, że:
  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy nieautoryzowanym dostępem. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.